Početna / OSNIVAČI I UPRAVLJANJE

OSNIVAČI I UPRAVLJANJE

Izvršni odbor APC/CZA

 • Snežana Vasovi?
 • Radoš ?urovi?
 • Maša Marjanovi?

Izvršni direktor

 • Radoš ?urovi?

izvrsni-direktor-Rados-DjurovicDiplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije iz oblasti me?unarodnog prava sa radom “Pravo azila u Srbiji”. Od 2004. godine aktivan u civilnom sektoru u Srbiji kroz studentska udruženja i nevladine organizacije angažovane na polju promovisanja i zaštite ljudskih prava u Srbiji. Dobitnik nagrade Kancelarije predsednika Republike za pokazani liderski potencijal i dostignu?a u društvenom angažmanu.

Od. 2007. godine poha?ao brojne seminare i prakse iz oblasti azila i izbegli?kog prava u inostranstvu. (Pružanje pravne pomo?i tražiocima azila, Pravno informativni centar-UNHCR, Ljubljana, Slovenija; Osnovi azilnog prava Rep.Slovenije i pravo azila u EU – Pravni fakultet u Ljubljani, Slovenija; Istraživanje informacija iz zemalja porekla tražilaca azila, tehnike COI izveštavanja, Austrijski crveni krst, Be?, Austrija; Azilno zakonodavstvo EU i azilna situacija u Gr?koj – Evropska mreža pravnika u oblasti azila, Atina, Gr?ka; Uvod u Azilno pravo i azilnu politiku EU – Oganizacija EU za unapre?enje znanja službenika zemalja Unije u azilu, Varšava, Poljska; Azilne direktive EU – Organizacija EU za unapre?enje znanja službenika zemalja Unije u azilu, Varšava, Poljska; Osetljive grupe u azilu i migracijama, žene, deca, žrtve nasilja i trgovine ljudima, zaštita, rizici i pitanja relokacije-Evropska mreža pravnika u oblasti azila, Leuven, Belgija; Pravo Evropske Unije i Politike u pogledu migracija i azila – Univerzitet u Briselu-ULB, Pravni fakultet, Brisel, Belgija i dr.)

Idejni je pokreta? i jedan od osniva?a Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila.

Stru?ni savet

 • Dr Ilija Vuja?i?
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta Politi?kih nauka u Beogradu, politikološka katedra
 • Dr Jasminka Hasanbegovi?
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za teoriju, socioligiju i filozofiju prava
 • Dr Mirjana Bobi?
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
 • Dr Milorad Todorovi?
  Profesor Univerziteta u Novom Pazaru, katedra za psihologiju
 • Dr Miroslav Vukeli?
  Docent Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za klasi?ne nauke
 • Dr Bojana Grabež
  Jedan od osniva?a Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila, Nau?ni savetnik za fiziku visokih energija u Institutu za fiziku u Beogradu
 • Dr Ratomir Vasovi?
  Od 1976.-2002., Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizi?ko vaspitanje, Profesor Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu