ponedeljak, 19. novembar 2018.
sren
Početna / AKTUELNO / Novi migrantska ruta preko Bosne i Hercegovine

Novi migrantska ruta preko Bosne i Hercegovine

priredio: APC  foto: Al Jazeera

SARAJEVO/ZAGREB, May 8th – The migrant crisis has reached Bosnia and Herzegovina. More than 100 migrants enter Bosnia and Herzegovina daily, Slobodan Ujic, director of the Foreign Affairs Service Bih told Radio Sarajevo that this trend will continue in the future. (English version below)

SARAJEVO/ZAGREB,8. maj – Migrantska kriza stigla je I u Bosnu I Hercegovinu. Dnevno u Bosnu i Hercegovinu uđe više od 100 migranata, rekao je za Radio Sarajevo Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima Bih kaze da a taj će se trend nastaviti i u narednom periodu.

Služba za poslove sa strancima od početka godine do početka ovog meseca registrovala je 2.869 ilegalnih migranata, uglavnom iz  Pakistana, Libije Afganistan Ruta prelazi preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.  Dio ulazi i iz odručja Srbije, uglavnom šumskim putevima, preko planina, dok se neki usude preplivati reke koje su prirodna granica između zemalja. BiH je za većinu njih usputna stanica na daljem putu ka zemljama Evropske unije i zadržava uglavnom i sarajevskom i sansko-zeničkom kantonu čekajući priliku da nastave prema zapadnoj Evropi.

Nova migrantska ruta koju u Bosni i Hercegovini zovu „južna migrantska ruta“, a u Hrvatskoj i Sloveniji da je reč o novom kraku balkanske rute, vodi iz Grčke skreće prema Albaniji, a iz Crne Gore, preko mesta Nudo, ulazi u Aranđelovo i Trebinje, u Hercegovini. Migranti zatim preko BiH, otvoreno javnim prevozom, autobusima i taksijima putuju do Velike Kladuše, nešto manje u Bihać.

Taj koridor kroz Hrvatsku ide kroz Karlovačku županiju, do slovenačke granice koja je udaljena svega oko 70 kilometara. U Sloveniju, na područje Bele krajine, odnosno Črnomelja, ulaze preko reke Kupe.

“Jutarnji list” konstatuje da, bez obzira na to kako ga nazivali, činjenice govore da je to novi pravac kojim se Zapada pokušavaju domoći nevoljnici iz bliskoistočnih, azijskih i afričkih zemalja – sa sve većim udelom gradjana Kosova.

Prvo, postoji određen broj koji nikad ne evidentira nijedna od triju zemalja, a drugo, ako BiH i Slovenija barataju brojkama koje su pet puta veće, jasno je da se sa njima mora računati i u Hrvatskoj. Razlika je samo u tome što kroz Hrvatsku putuju noću i mnogo opreznije, danju se skrivaju, a sve zbog straha od hrvatske policije, pa je u skladu s tim, i manji broj evidentiranih.

To potvrđuju i informacije slovenačke policije. Na području policijske uprave Črnomelj policajci su prošle godine evidentirali svega šest slučajeva u kojima je preko Kupe ilegalno ušlo 14 migranata. Samo u januaru i prvoj nedelji februara ove godine evidentirali su 22 slučaja i čak 112 migranata.

“Jutarnji list” navodi desetke slučajeva u kojima su meštani viđali grupe koje su prolaze poljima i šumama i provaljivali u vikendice tražeći zaklon od zime i policije. Barem dva slučaja završila su tragično.

S obzirom na to, ali i na informacije iz Velike Kladuše gde su, uglavnom po privatnim objektima i u dve džamije, smeštene desetine migranata, a novi pristižu svakodnevno, u  Hrvatskoj očekuju, a zaključujezagrebački list, da bi ih  mogao zapljusnuti novimigrantski talas.

New migrant route through Bosnia and Herzegovina 

The Foreign Service Department from the beginning of the year to the beginning of this month registered 2,869 illegal migrants, mainly from Pakistan, Libya. Afghanistan Route routes through Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia. Partly coming from Serbia, mostly through forest roads, over the mountains, while some dare to swim across rivers that are a natural border between countries. For most of them, BiH is on the way to the countries of the European Union for the most part and retains mainly the Sarajevo and Sana-Canton Canton, waiting for the opportunity to continue towards Western Europe.

The new migrant route called the “southern migrant route” in Bosnia and Herzegovina, and in Croatia and Slovenia that it is a new branch of the Balkan route, leads from Greece to Albania, and from Montenegro, through the town of Nudo, enters Arandjelovo and Trebinje, in Herzegovina. Migrants then through BiH, openly go by public transport, buses and taxis, travel to Velika Kladusa, or something smaller to Bihac.

This corridor through Croatia goes through the Karlovac County, to the Slovenian border, which is only 70 kilometers away. In Slovenia, in the area of Bela krajina, or Črnomelj, they enter the river Kupa.

The “Jutarnji List” notes that, regardless of what they called it, the facts say that this is a new direction by which the West is trying to host the rebels from the Middle Eastern, Asian and African countries – with an increasing share of Kosovo citizens.

First, there is a certain number never recorded by any of the three countries, and secondly, if BiH and Slovenia are facing figures that are five times higher, it is clear that they must be counted in Croatia. The only difference is that they travel through Croatia at night and are more cautious, they hide in the daytime, and all because of the fear of the Croatian police, and accordingly, a smaller number is registered.

This is information is confirmed by the Slovenian police. Last year police officers recorded only six cases in the area of the Črnomelj police administration, where 14 migrants illegally entered via Kupa. Only in January and the first week of February this year 22 cases and 112 migrants were recorded.

The “Jutarnji List” lists dozens of cases in which locals saw groups crossing fields and forests and breaking into shelters for shelter from winter and police. At least two cases ended tragically.

Considering this, but also based on information from Velika Kladusa, where dozens of migrants are located, mostly in private buildings and in two mosques, and the new ones arrive daily, in Croatia they expect, and the Zagreb Charter concludes that they may be expecting a new wave of migrants.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZA Beograd, 15 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila …