Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / Frontex: smanjen broj ilegalnih ulazaka migranata na Zapadni Balkan

Frontex: smanjen broj ilegalnih ulazaka migranata na Zapadni Balkan

       priredio:APC            

BRUSSELS, August 14 – In the first three months of this year, the number of illegal border crossings of migrants in the Western Balkans dropped by 10% compared to the same quarter last year, said ina  statement given by Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, which released the analysis of the situation in the Western Balkans for 2017. And the first quarters of 2018 years. (English version below)

BRISEL,14. avgusta – U prva tri mjeseca ove godine broj nezakonitih graničnih prelaza migranata na zapadnom Balkanu pao je za 10% u odnosu na isti kvartal prošle godine, kao i u posljednjem kvartalu 2017. godine , navedeno je u saopsstenjuFrontexa, Evropska agencija za granične i obalne straže, koja je objavila analize stanja na zapadnom Balkanu za 2017. I  prvi kvartali 2018. godine.

Nastavljeni je pritisak na, kako se navodi u analizi, “pod-rutu”, Grcka-Albanija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina-Hrvatska, što pokazuje da  migranti pokušavaju da zaobilaze postojeće sigurnosne mere na glavnoj ruti preko Srbije.

Kao i prethodnih godina, zaključuje se u ovoj analizi, iligalni migranti su nastavili da pokušavaju da uđu na zapadni Balkan preko južnih zajedničkih granica sa Grčkom i Bugarskom, pre nego što krenu ka severu i pokušavaju da izađu iz regiona uglavnom na sjevernim zajedničkim granicama Mađarske, Hrvatske ili Rumunije sa Srbijom.

Avganistanci i Pakistanci su najbrojniji medju migrantima, i čine oko 32 odnosno 30 odsto ukupnog broja migranta. Sirijci su na trećem mestu u 2017. godini i čine 8 odsto od ukupnog broja.

Najveći broj ilegalnih graničnih prelaza regionalnih migranata desio se na zajedničkim :kopnenim granicama između Grčke, Albanije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Saradnja između organa za sprovođenje zakona i poboljšanih mera kontrole granice bile su ključne za smanjenje pritiska migracije u regionu., zaključuje se u Frontexovom izveštaju.

U izveštaju se navodi I da je prošle godine, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija razbila   dve organizovane grupe za migraciju migranata kojima je organizovan prevoz migranata iz Grčke prema Srbiji  I dalje.

Istovremeno je Frontex objavio i podatke o broju nelegalnih prelazaka migranata u EU    U prvih sedam meseci 2018. godine koji govore da je  preko četiri glavne migrantske rute taj broj pao je za 43 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Od januara do jula zabeleženo je 73.500 prelaza, dok je u julu zabeleženo 14.900 prelaza, odnosno 18 odsto manje u odnosnu na jul prošle godine.

Više od polovine nelegalnih prelaza detektovano je na migrantskoj ruti preko Zapadnog Sredozemlja.

Do kraja jula broj nelegalnih prelazaka kroz istočnu Sredozemnu rutu bio je oko 4.000, što je 17 odsto manje u odnosu na jun ove godine.

Najviše migranata bilo je iz Sirije i Iraka, međutim, u julu je najviše bilo migranata iz Avganistana, navodi Fronteks.

Frontex: reduced number of illegal migrants entering the Western Balkans

Pressure is continued to be put on the “sub-route”, the Greek-Albania-Montenegro-Bosnia-Herzegovina-Croatia, which shows that migrants are trying to circumvent the existing security measures on the main route through Serbia.

As in previous years, this analysis concludes, illegal migrants have continued to try to enter the Western Balkans through the southern borders with Greece and Bulgaria, before heading north and trying to leave the region mainly in the northern borders of Hungary, Croatia or Romania with Serbia.

Migrants from Afghanistan and Pakistan are the most numerous among migrants, accounting for about 32 per cent of the total number of migrants. Syrians ranked third in 2017, accounting for 8 percent of the total.

The largest number of illegal border crossings of regional migrants occurred on the joint land borders between Greece, Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Co-operation between law enforcement agencies and improved border control measures were key to reducing the migration pressure in the region, according to the Frontex report.

The report states that last year, the Former Yugoslav Republic of Macedonia broke two organized migration groups for migrants who organized transport of the migrants from Greece to Serbia and beyond.

At the same time, Frontex also published data on the number of illegal migration flows into the EU in the first seven months of 2018, which said that over four major migratory routes this number dropped by 43 percent compared to last year.

From January to July, 73,500 crossings were recorded, while in July, 14,900 crossings were recorded, or 18% less in comparison to last July.

More than half of the illegal crossings were detected on a migrant route across the Western Mediterranean.

By the end of July, the number of illegal crossings through the eastern Mediterranean route was around 4,000, which is 17 percent less than in June of this year.

Most migrants came from Syria and Iraq, however in July, most migrants came from Afghanistan according to Frontex.

Pogledajte još

Đurović: Oko 2.000 migranata van centara za prihvat

Izvor: RTS BELGRADE, August 26 – Rados Djurovic from Asylum Protection Center spoke with RTS …