Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / Đurović: Oko 2.000 migranata van centara za prihvat

Đurović: Oko 2.000 migranata van centara za prihvat

Izvor: RTS

BELGRADE, August 26 – Rados Djurovic from Asylum Protection Center spoke with RTS that this year marked the news that a significant number of migrants circumvent Serbia’s reception centers and that there are currently about 2,000 of them outside of the centers. He points out that the migrants are definitely orientating themselves toward BiH and Croatia. (English version below)

BEOGRAD, 26 august – Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za RTS da je ovu godinu obeležila novina da značajan broj migranata zaobilazi centre za prihvat u Srbiji i da je trenutno oko 2.000 njih van centara. Ističe da je orijentacija migranata definitivno prema BiH i Hrvatskoj.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u našoj zemlji sada je privremeno smešteno oko 3.200 migranata, a Radoš Đurović napominje da 30 do 40 ljudi najmanje dnevno uđe u zemlju i da ulaze uglavnom iz pravca Makedonije i Bugarske.

“Negde oko 2.000 ljudi se nalazi van ovog sistema centara i to je jedna novina koja je obeležila ovu godinu da izbeglice ne idu sve kao ranije u centre za prihvat nego jedan značajan broj njih zaobilazi centre, a sve u nameri da stigne do Zapadne Evrope”, ukazao je Đurović gostujući u Dnevniku RTS-a.

Naglasio je da je orijentacija migranata definitivno prema BiH i Hrvatskoj.

“Ljudi gravitiraju ka tim delovima naše zemlje, pa su centri za prihvat u tom delu Srbije puni – preko 900 ljudi se nalazi u centru u Obrenovcu, kao i u centru u Banji Koviljači i centru u Adaševcima gde je smešten veliki broj migranata”, kaže Đurović.

“To su sve centri koji su prepunjeni ljudima koji zbog ovih trendova pokušavaju da do Zapadne Evrope najčešće dođu putem BiH i Hrvatske”, dodao je Đurović.

Na pitanje da li je nova balkanska ruta preko BiH, Đurović objašnjava da je Bosna otvorena kao ruta samo zbog izuzetno teškog tretmana migranata na srpsko-mađarskoj granici.

“Imate najnovija saznanja sa terena da se ljudima uskraćuje i hrana u centrima u Mađarskoj i da se oni guraju nazad u Srbiju ilegalno i da je to praksa koja nažalost postoji i sa Hrvatskom. Suočeni sa odsustvom alternative ljudi su odabrali BiH i uz pomoć krijumčara oni masovnije idu tamo”, istakao je Đurović.

“To je samo sada jedna trenutna situacija, ali ukazuje na poziciju Srbije na ovoj ruti koja je kopnena, glavna ruta kopnom od Turske, a Srbija je jedna od stanica, prosto nezaobilazna stanica na putu migranata i u najvećem broju oni prolaze kroz Srbiju i za sada uglavnom uspevaju da prođu”, objasnio je Đurović.

Smatra da solidarnosti u Evropi još uvek nema, ali isto tako je jasno da prosto sve zemlje gledaju da problem migranata eksternalizuju i da ga reše van granica EU.

“U tom smislu očekujemo da već u septembru izađu i konkretni planovi za rešavanje pitanja van EU”, dodao je Đurović.

Kada je reč o EU, naglasio je da postoje pojedinačne zemlje koje pokušavaju da zatvore granice za izbeglice – Italija, Mađarska, Poljska, Austrija…

“To ukazuje na velike probleme unutar EU, ali isto tako i na novu tendeciju da opšte shvatanje prevlada da problem treba rešavati van teritorija EU, a onda to itekako ima uticaja i na Balkan”, ističe Đurović.
Ukazao je da je migracija nazaustavljiv proces i da statistički podaci dokazuje da je jedan veliki broj ljudi u pokretu.

“Nas migracija neće zaobići upravo zbog toga što smo mi kao Srbija na jednoj ruti koja je kopnena do EU i kao poslednja stanica na ovom putu ne možemo očekivati da će problem skoro biti rešen”, zaključio je Đurović.

Djurovic: About 2,000 migrants outside of reception centers

According to the data of the Commissariat for Refugees and Migration, around 3,200 migrants are temporarily living in our country, and Rados Djurovic states that at least 30 to 40 people enter the country daily and mainly entering from the direction of Macedonia and Bulgaria.

“Approximately 2,000 people are outside of the centers systems and this is new for this year, marking that this year refugees are not going as they did before to reception centers, but rather that a significant number of them are bypassing them, with the intention of reaching Western Europe” , Djurovic pointed out on RTS Dnevnik.

He emphasized that the migration orientation is definitely towards BiH and Croatia.

“People gravitate towards these parts of our country, so reception centers in this part of Serbia are full – more than 900 people are in the center in Obrenovac, as well as in the center of Banja Koviljaca and the center in Adasevci where a large number of migrants are located,” says Djurovic

“These are all centers filled with people who, due to these trends, try to get to Western Europe most often through BiH and Croatia,” added Djurovic.

In asking if the new Balkan route is through BiH, Djurovic explains that Bosnia was opened as a route only because of the extremely difficult treatment of migrants on the Serbian-Hungarian border.

“You have the latest knowledge from the field that people are denied food in the centers in Hungary and that they are being pushed back to Serbia illegally and that it is a practice that unfortunately also  exists with Croatia. Faced with the lack of alternative, people, they have chosen BiH through help of smugglers massive go there, “Djurovic pointed out.

“This is just a current situation, but it points to Serbia’s position on this route, which is the mainland route, the main route from Turkey, and Serbia is one of the stations, simply an inevitable station on the way of migrants, and most of them pass through Serbia for now they mostly manage to pass, “explained Djurovic.

He thinks that solidarity in Europe still does not exist, but it is also clear that just all countries look at the problem of migrants exterminating and solving it beyond the EU’s borders.

“In this respect, we expect that in September concrete plans for resolving issues outside the EU will come out,” Djurovic added.

When it comes to the EU, he stressed that there are individual countries that are trying to close the borders for refugees – Italy, Hungary, Poland, Austria …

“This points to major problems within the EU, but also on a new tendency that general understanding prevails that the problem should be resolved outside the territory of the EU, and then it has a lot of influence in the Balkans,” Djurovic said.

He pointed out that migration is a persuasive process and that statistical data proves that there are a large number of people on the move.

“Migration will not bypass us precisely because we as Serbia are on a route that is landed to the EU and as the last station on this road we can not expect the problem to be solved,” concluded Đurović.

Pogledajte još

Nemačka će vraćati u Grčku migrante koji su tamo tražili azil

       priredio:APC             BERLIN, August 18 – Germany will …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *