Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / Ceo život sam izbeglica, radjam decu izbeglice

Ceo život sam izbeglica, radjam decu izbeglice

pripremio: APC    foto: APC

SUBOTICA, July 1- We first met with Akbar at the Transit Center in Subotica at which he had just arrived to with his family from another camp. He took our call seriously to invite us whenever he needed help, advice, someone to listen to him, and it only took  a few days for him to have spoken to someone in our office in Subotica. Since then, until his departure from Serbia, he came every week, often with friends from the camp, and we made his life story from these visits and conversations. (English version below)

SUBOTICA,1. juli – Sa Akbarom smo se prvi put sreli u Tranzitnom centru u Subotici u koji samo ssto je stigao sa porodicom iz drugog kampa. Ozbiljno je shvatio naš poziv da nas pozove kada god mu je potrebna pomoć, savet, da ga neko sasluša i već za par dana se obreo u našoj kancelariji u Subotici. Od tada je, sve do odlaska iy Srbije, dolazio svake sedmice, često sa prijateljima iz kampa, a mi smo iz tih poseta i razgovora sklapili njegovu životnu priču.

„Rođen sam u Kabulu, u Avganistanu, više se i ne sećam tog grada, samo pojedinih ulica, mirisa i neizvesnosti sa kojom je  tada moja porodica, pre oko 25 godina izbegli u Iran. Ja sada ima 33 godine. Tamo se sigurno nikad ne vraćam. Iako sam Avganistanac. Osećaj ponosa što pripadam tom narodu, možda mi je i više izražen, jer sam u Iranu odrastao kao građanin drugog reda…Ali zahvalan sam što sam tamo završio školui izučio krojački zanat. U Iranu sam se i oženio, dobio svoje prvo dete, ćerkicu. Sada ima 10 godina. Divna devojčica, upoznali ste je. Pomalo stidljiva, ali   željna znanja. U Iranu sam dobio i  drugo dete, dečaka, koji sad ima 4 godine. Kao i sva deca, obožava igračke naročito kamione. Kupim mu kad mogu. Ovde u Srbiji, pre 6 meseci rodila mi se još jeda  ćerkica. Jako je mirna i uvek nasmejana“ …ispričao nam je.

Pre dve godine, kaže, žena i on su zajedno doneli odluku da krenu iz Irana prema Evropi. Toliko se pričalo o medju našim ljudima, kaže, o tome kako su otvorene granice, i kako Nemačka prima sve. Videli su, priča, da bi i oni mogli da ostvariti san – da žive u slobodnoj, uređenoj zemlji, da otvore svoju krojačku radnju, da deca idu u neku lepu školu.

„Nije mi bilo teško da donesem tu odluku“, kaže. „Ionako nisam bio  vezan za zemlju u kojoj sam se rodio, a ni za onu u kojoj sam kasnije živeo i radio.… Bežao sam kao mali, i sve je dobro ispalo, neće ni mojoj deci biti teško. Brzo ćemo da stignemo, da počnemo sa novi život …mislio sam, kada smo kretali na put spakovani i uzbudjeni . …“

Ćerka je bila ozbiljna i mirna, priča, sin je tek prohodao, put do Turske nije dugo trajao, ali kada su stigli do grčkog ostrva u prenatrpanom čamcu, srećom bilo je mirno more, osetio je kaže, uznemirenost…

“Nikada nisam video toliko ljudi na jednom malom ostrvu…Odlučili smo da odemo odatle, preko krijumčara.  Grupa nas držeći decu, pogleda uperenih ka obali…krenula je ka Atni. Streili da nas  ne uhvati policija, ili a se ne prevrne čamac…Srećom stigli smo do Atine. Tamo smo se upoznali sa drugim porodicama, i sklopili, verovatno za ceo život, prijateljstva“.

Akbar nam je pričao kako im se nije dopalo u Grčkoj. Bilo je, kaže, uvek pretrpano, prljavo, gužva…Deca se nikad nisu  žalila. Najzad, posle više meseci provedenih u Grčkoj, iz Grčke Akbar sa porodiccom dospeva  u Makedoniju, i preostali novac daje za prevoz do Srbije.

„ Počeo sam da osećam da ćemo brzo stići do cilja, iako sam povremeno gubio nadu u Grčkoj…U Beogradu dobijamo potvrdu, I odlazimo u kamp. Nisam ni slutio da naše muke još nisu gotove, I dok sam sam se radovao što smo bliže cilju, jer sam čuo da samo treba izdržati koji mesec, pa onda za Mađarsku, učinio sam sve da nam boravak ovde bude što normalniji. Želeo sam, dok smo ovde da mi ćerka pohađa školu. Ljudi su u Srbiji zaista dobri, jako sam bio srećan što se ona radovala svakom danu koji će provesti sa vršnjacima  U međuvremenu smo saznali da je na putu i treće dete, i život se odvijao između i svakodnevice u kampu, povremenih odlazaka do grada i stalnog  planiranja  …“

Agbarov  boravak u Beogradu je obeležiio prvo jedan radostan, ali posle tragičan dogadjaj. Žena mu se porodila, dobio je devojčicu…

„Žena se porodila, ali nešto nije bilo kako treba…Osećala se slabo, i gledala me je nemoćno, kao da joj smeta moj optimizam i osmeh…Ma brzo će ozdraviti i ona i beba, mislio sam. Posle tri meseca, žena je ojačala bilo joj je  bolje, ali   bebica je preminula, iako su doktori zaista učinili sve…Rodila se u Srbiji, i umrla ovde. Ona nikada nije bila u Avganistanu, ni u Iranu, niti će ikada biti u Nemačkoj, sa nama, kako smo zamišljali i čekali…“

Ali život je i patnja i radost. Agbar je iskušao i jedno i drugo.

Sreća im se osmehnula, … supruga je opet ostala trudna, a uskoro su dobili devojčicu. Ovaj put beba je bila   bila zdrava i snažna i donela im veliku radost i novu nadu.

Uskoro je stigla i informacija da su stavljeni na spisak porodica koji će preći u Madjarsku, da će iz kampa Krnjača će biti premešteni  premešteni dalje, ka severu, u Suboticu.

„Dozvolio sam sebi da se više smejem…Meni se  sviđa ova zemlja, sviđaju mi se ljudi, ali ovde teško da mogu i da   zamislim da ću imam svoju krojačku radnju i da će od toga moja   porodica moći lepo da živi…“

U Subotici je Akbaru porasla nada    da ćemo otići u Mađarsku, a posle, kako kaže,  kako Bog da.   „Verujemo da ćemo ostvariti san…da će moja deca rasti u sigurnoj i sređenoj zemlji, ali ćemo uvek pamtiti boravak u Srbiji, ljude, trenutke najvećeg bola, ali i trenutke radosti…pričao nam je Akbar tokom poslednjih dana boravka u Srbiji.

Često su se družili sa nama  dok su čekali taj dan . Celu porodicu smo uključili u radionicu pantomime, Akbar i njegova kćerka su pokazivali veliku radost u ovoj igri. Devojčica  je posvećeno učestvovala i u integracijskoj radionici sa svojim vršnjacima u osnovnoj školi koju je jako volela. Akbar se inače uključivao u sve što je njega i njegovu porodicu na bilo koji način približavalo   normalanom životu i pokazivao je veloko poverenje u naš tim.

Posebno je želeo da nam se zahvali posle jedne čajanke na koju smo organizovali, a na kojoj je bila prisutna i cela njegova porodica.

“Jako smo srećni i zahvalni što ste nas pozvali na čajanku. Ovde je lepo, atmosfera je prijatna. Ovo je neki drugi svet, potpuno drugačiji od onoga što smo preživeli. Pokušajte da zamislite koliko nama znači svako druženje van izbegličkog kampa sa dobronamernim ljudima ”, rekao nam je nešto čega ponekad nismo svesni. Koliko je, ponekad, malo potrebno da usrećite ove ljude.

Akbar je uspeo da ode u Madjarsku. Njegov krajnji cilj je Nemačka u kojoj već ima prijatelje. Da li je tamo stigao ne znamo. Možda se javi. Zaslužio je neki normalan život jer kako Akbar kaže:

“Naš je put zaista bio dug, veoma iscrpljujući, ali porodica daje čoveku najveću snagu da izdržiš sve…Bukvalno sve. Ja sam već kao dete postao izbeglica. Odrastao sam kao izbeglica. i evo, moja deca odrastaju kao izbeglice. I rađaju se kao izbeglice…

 

I’m a refugee all my life, I up bring refugee children

“I was born in Kabul, Afghanistan, I don’t even remember that city, just single streets, scents and the uncertainty with which my family then fled to Iran about 25 years ago. I am now 33 years old. I will certainly not go back there. Even if I am Afghan. The feeling of pride that I belong to that nation, maybe I was more pronounced, since I grew up in Iran as a second-class citizen… But I am grateful that I have finished school there and learned a tailors craft. In Iran I even got married, had my first child, my daughter. She is 10 years old now. A beautiful girl, you met her. A bit shy, but eager for knowledge. In Iran, I had another child, a boy, who is now 4 years old. Like all children, he loves toys, especially trucks. I buy him them when I can. Here in Serbia, six months ago, another daughter was born. She is very calm and always smiling”… he told us.

Two years ago, he says, him and his wife made the decision together to begin their journey out of Iran towards Europe. It was talked about so much amongst our people, he says, about how the borders are open and how Germany is accepting everyone. They saw, he discusses, that even they would be able to bring their dream to life – to live in a free, regulated country, to open up their own tailor shop, and that their kids attend a beautiful school.

“It wasn’t hard for me to come to this decision”, he says. “I anyway felt no ties to the country I was born in, nor for the country I later lived and worked in…I left as a kid and everything turned out well, it won’t be hard for my kids either. We will get there quickly to begin our new life…I had thought when we were on our journey packed and excited…”

My daughter was serious and calm, he tells us, my son had just started walking, the trip to Turkey did not last long, but when they got to the Greek island in an over packed vessel, thankfully the waters were calm, he says he felt it, anxiety…

” I have never seen that many people on one tiny island…We decided to move on from there, through smugglers. A group of us holding kids, looking towards the coast…we headed towards Athens. Attempting along the way not to be caught by police, or to overturn the boat…we fortunately arrived in Athens. There we met other families, and made solid friendships that will last most likely a lifetime.”

Akbar spoke to us about how they did not like it in Greece. It was, he says, always full, and dirty and crowded…the kids never complained. Finally, after spending months in Greece, Akbar and his family from Greece make it to Macedonia, and the rest of his money he puts towards transportation to Serbia.

“I began to feel that we would quickly get to our goal, even if I temporarily had lost hope in Greece…In Belgrade we received confirmation, and were off to a camp. It did not cross my mind that our troubles weren’t yet finished, and while I was happy we were close to our goal, because I had heard that you only have to endure about a month, and to then move towards Hungary, I did everything to make our living situation here as normal as possible.  I hoped, that while we were here my daughter could attend school. The people in Serbia are honestly good, I was very happy to see her eagerly want to spend every day with her peers. In the meantime we found out we were expecting our third child, and our life took place between everyday living in the camp, occasional visit to the city and constant planning…”

Akbar’s stay in Belgrade marked a happy, but ultimately a tragic event. His wife had the baby, he received a baby girl…

“My wife had the baby, but something wasn’t the way it was supposed to be…she felt weak, and looked at me impotently, as if my optimism and smile were bothering her…I’m sure her and the baby will quickly recover, I thought. After three months, my wife got stronger, she was better, but my new baby had passed, even though the doctors did everything they could. She was born in Serbia, and she had passed away here. She had never been to Afghanistan, or Iran, nor will she ever be in Germany, with us, the way we had thought and waited for…”

But life is pain and happiness. Akbar had felt both.

Happiness came there way once more…his wife had become pregnant once more, and recently they had their baby girl.

This time the baby was healthy and strong and brought them great joy and a new sense of hope/ Soon came the information that were placed on the list of families who would go to Hungary and that they would be relocated from the camp in Krnjaca, further north to Subotica.

“I allowed myself to laugh more…I like this country, I like these people, but it would be difficult for me to think about establishing a tailor shop here and that my family can live well from it…”

In Subotica, Akbar’s hope got stronger, “that we will go to Hungary” he says, and afterwards, it is as God wishes. “We believe that we will make our dream come true, that my kids will grow up in a safe and secure country, but we will always remember our time in Serbia, the people, the moments of heartache, but also the moments of joy…Akbar spoke to us during his last few days in Serbia.

They often spent time with us as they waited for that day. The entire family took part in a pantomime workshop, Akbar and his daughter showed lots of happiness during this game. The girl was dedicated to participating in an integration workshop with her peers in the elementary school she loved very much. Akbar was involved in all that brought him and his family closer to normal life and showed great confidence in our team.

He especially wanted to thank us after a tea party that we organized,  which his whole family was present for.

“We are very happy and grateful for your invite to this tea part. It is beautiful here, the atmosphere is nice. This is another world, something very different from what we had survived. Try to think about how much every interaction outside the refugee camps means to us with goodhearted people,” he told us something we sometimes are not aware of. How most of the time, little is needed to make people happy.

Akbar managed to get to Hungary. His end goal is Germany where he already has friends. Did he get there, we are uncertain. Maybe he will reach out. He deserves to have a normal life, because as Akbar says:

“Our journey was certainly long and tedious, but family gives a man the most strength needed to withstand it all…literally everything. And look, my kids are growing up as refugees. They are born as refugees…

 

Pogledajte još

Đurović: Oko 2.000 migranata van centara za prihvat

Izvor: RTS BELGRADE, August 26 – Rados Djurovic from Asylum Protection Center spoke with RTS …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *