Početna / AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

 • Pravna pomo? tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – podrazumeva zastupanje u svim fazama azilne procedure, pred svim drugim institucijama i organima, u svim drugim upravnim i sudskim postupcima (administrativni, prekršajni, ustavni, krivi?ni i dr.) i asistiranje u rešavanju svih teku?ih, svakodnevnih problema sa kojima se tražioci azila susre?u. Pravna pomo? uklju?uje i pravno zastupanje lica koja su dobila azil (izbegli?ku ili subsidijranu zaštitu) u svim vrstama postupaka od registracije do pribavljanja dokumenata, ostvarivanje zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, prava na rad, itd.
 • Psihološka pomo? tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – pružanje individualnih i grupnih psiholoških savetovanja sa ciljem osnaživanja i prevazilaženja postoje?ih problema, predupre?ivanja i eliminisanja psiholoških teško?a.
 • Pedagoška podrška tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – pruža se kroz individualne i grupne pedagoške razgovore i asistencije sa ciljem da prepoznaju problemi i prona?u mogu?i na?ini da ih prevazi?u. Posebna pažnja se posve?uje individualnim i specifi?nim odlikama tražilaca azila i njihovom specifi?nom i osteljivom položaju u Srbiji.
 • Radionice sa tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu- realizovanje osnažuju?ih, kreativnih, kulturoloških i zdravstvenih radionica sa tražiocima azila u svim centrima za azil i u drugim mestima gde se nalaze, sa posebnim fokusom na žene, decu i mlade kao posebno osetljive grupe azilanata.
 • Aktivnosti u lokalnim sredinama (Bogova?a and Lajkovac, Banja Koviljaca and Loznica, Sjenica, Tutin, Beograd, Krnja?a, Subotica i drugde) – kroz zajedni?ke radionice lokalne dece i dece azilanata, predavanja, radionice u lokalnim školama, izložbe tražilaca azila, koncerte, uli?ne doga?aje i sajmove, fudbalske utakmice izme?u lokalnih gra?ana i azilanata, kampove za mlade, promovisanje tradicija zemalja porekla tražilaca azila (tradicionalna kuhinja, crtanje kanom, pravljenje zmajeva, afri?kih frizura, itd.) sve sa ciljem uspostavljanja interkulturalnog dijaloga, interakcije i izgradnje poverenja i razumevanja u lokalnoj sredini.
 • Prikupljanje, pripremanje i objavljivanje Azilnih pri?a – autenti?ne pri?e tražilaca azila skupljene kroz rad APC/CZA sa tim ljudima na terenu o razlozima napuštanja zemalja porekla, njihovom putu i o?ekivanjima od budu?nosti se pripremaju i objavljuju u posebnim APC/CZA edicijama Azilnih pri?a.
 • Asistiranje tražiocima azila pri lekarskim pregledima – asistiranje tražiocima aila pri odlasku u bolnice i ostvarivanju zdravstvene zaštite, obezbe?ivanje prevodila?ke pomo?i bolnicama, astiranje u pravnim i administrativnim pitanjima bolni?kim administracijama.
 • Aktivnosti u Subotici i drugim grani?nim mestima sa Ma?arskom- ispoljava se u redovnim posetama neformalnim naseljima izbeglica i migranata, obezbe?ivanju informacija o njihovim pravima i obavezama u Srbiji, pra?enju razvoja doga?aja u grani?nom pojasu i podrazumeva povremenu distribuciju humanitarne pomo?i.
 • Treninzi za predstavnika lokalnih i državnih institucija, civilnog društva, aktivista, prevodilaca –u oblasti azilnog prava, ljudskih prava, COI istraživanja, pružanja psihosocijalne pomo?i i pravne pomo?i tražiocima azila i migrantima, interkulturnim i drugim kontekstima migracije, intergraciji, radu sa ranjivim grupama, sve sa ciljem dizanja kapaciteta relevatnih aktera u azilnom sistemu i unapre?enja azilne zaštite i sistema azila.
 • Regionalna saradnja, razmena iskustva i dobre prakse – kroz zajedni?ke projekte i aktivnosti sa regionalnim sestrinskim organizacijama, a sa ciljem upoznavanja problema u drugim sistemima azila, razmene iskustava i prakse, zajedni?kog zagovaranja, kako bi se u?ilo iz tu?ih primera i na tu?im iskustvima a odgovorilo novim izazovima i kroz regionalne inicijative.
 • APC/CZA lokalne i medjunarodne studentske prakse – prakse lokalnih i stranih studenata prava, politi?kih nauka, sociologije, socijalnog rada, psihologije, organizovane kroz terenski i kancelarijski rad u APC/CZA sa ciljem prenošenja znanja, ekspertize, iskustava i duha APC/CZA mladim profesionalcima koji ?e biti aktivni u azilnom sistemu i radu sa migrantima/tražiocima azila/izbeglicama u Srbiji ili inostranstvu.
 • Zagovaranje i javne kampanje – kako bi se podigla svest stru?ne i opšte javnosti o profilu azilanata, zaštiti, potrebama, predupredile predrasude i ksenofobija i snažno radilo na osnaživanju azilnog sistema u Srbiji.
 • Uklju?ivanje dece azilanata u obrazovanje – kroz pravnu asistenciju, realizovanje pripremnih radionica, radionica jezika za decu i ja?anje kapaciteta relevantnih lokalnih i centralnih aktera nadležnih u obrazovanju dece azilanata.
 • Rad sa maloletnim tražiocima azila i tražiocima azila bez pratnje roditelja:
  radionice sa maloletnima koje promovišu kreativno izražavanje, interakciju sa decom iz lokalnih zajednica, sa ciljem da ih pripreme da u?estvuju u struktuiranim grupnim aktivnostima, razviju toleranciju i podignu de?ije samopuzdanje i znjanje.
  – rad sa maloletnima bez pratnje roditelja smeštenim u Prihvatilištu za decu strance u Zavodu za vaspitanje dece i omladine i u azilnim kampovima kroz pružanje sveobuhvatne pravne i psihosocijalne pomo?i, zastupaju?i ih u azilnom postupku i u najboljem interesu dece.
 • Deljenje humanitarne pomo?i tražiocima azila i izbeglicama u Beogradu i na drugim mestima gde se oni nalaze u Srbiji, kroz terenski angažman APC/CZA timova koji neposredno i svakodnevno dele sredstva za higijenu, bebi i de?iju pomo?, vodu, hranu, šatore, vre?e za spavanje, kabanice i svaki drugi vid humanitarne pomo?i.

 

DESET GODINA RADA CENTRA ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (APC/CZA)

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je osnovan pre deset godina, 05. decembra 2007. godine kao prva i jedina specijalizovana, profesionalna i stručna organizacija koja se bavi zaštitom azilanata i pružanjem pravne, psihološke, socijalne i interacijske pomoći tražiocima azila u Srbiji, što je ostao do danas.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) danas deluje u svim mestima gde se nalaze azilanti i migranti širom Srbije, a imamo regionalne kancelarije u Beogradu, Preševu i Subotici.
U trenutku osnivanja APC/CZA, sistem azila u Srbiji još nije postojao niti funkcionisao, a njegov početak je označila primena Zakona o azilu 01. aprila 2008 godine.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je predviđen Strategijom Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama (Službeni glasnik br. 59/2009) kao organizacija koja se bavi pravnom i drugom zaštitom tražilaca azila i izbeglica u Srbiji.
Na ovaj način, ogranizacija je dobila svoje institucionalno mesto u sistemu azila i upravljanja migracijama u Srbiji.
Zbog svoje uloge u izgradnji sistema i instituta azila kao i u izgradnji postojeće pozitivne prakse u Srbiji, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je 2011. godine postao član panevropske associjacije organizacija koja se bave zaštitom tražilaca azila i izbeglica – Evropskog saveta za izbegle i prognane (European Council for Refugees and Exiles), a od 2016. i član Savetodavnog foruma Kancelarije za azil i podršku Evropske Unije (EASO – European asylum support office). Na ovaj način dometi organizacije sežu daleko izvan lokalnog i regionalnog nivoa, sve do delovanja na nivou Evrope i šire.
Od osnivanja do danas, pravnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i prevodioci iz APC/CZA, su bili među izbeglicama i migrantima i u prvim centrima za azil, a potom od otvaranja balkanske rute u svim prihvatnim i tranzitnim centrima, parkovima, autobusima, železničkim stanicama, u improvizovanim skloništima pod otvorenim nebom na granici, u predgrađima, na ulici, u šumama, zavodima za mlade. Spajali smo porodice, otkrivali krijumčarenu i pronalazili izgubljenu decu, štitili od diskriminacije i nasilja, prijavljivali zloupotrebe. Uz pomoć centara za socijalni rad smeštali smo decu u hraniteljske porodice, vodili na porođaje, obezbeđivali prve rodne listove za bebe izbeglice rođene u Srbiji, spajali decu sa njihovim porodicama…
Pomagali smo svuda gde smo mogli. Uradili smo jednu od prvih mobilnih aplikacija u Evropi – Asylum in Serbia, sa svim osnovnim informacijama i mehanizmom prijavljivanja zloupotreba koje su potrebne migrantima koji su samo u prolazu kroz Srbiju ili ovde ostaju duže.
Obezbedili smo prve azile, izbegličke i subsidijarne zaštite u Srbiji od 2009 godine na dalje. Srbija nije dodelila veliki broj azila ali od 107 dodeljenih azila gotovo polovina je dodeljena uz pravnu asistenciju APC/CZA.
Uz neumornu pravnu asistenciju i tumačenje propisa omogućili smo zdravstvenu zaštitu (primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu) tražiocima azila jednaku onoj koju imaju srpski građani.
APC/CZA je u saradnji sa lokalnom sredinom u Bogovadji i Lajkovcu prvi, već 2012. godine, krenuo u uključivanje dece azilanata u obrazovni sistem Srbije i uključio prvu decu azilante u osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji. Nastavio je to da radi i do danas, a zahvaljujući našem angažmanu deca u Beogradu, Krnjači, Sjenici i Tutinu koji tamo pohadjaju osnovnu školu imaju celodnevnu nastavu i odlični su đaci i vrlo zadovoljna deca.
Prvi smo u Srbiji započeli integraciju izbeglica i lica koja su dobila azil u Srbiji, tako što smo jednom broju njih pomogli da pronađu posao, smeštaj, pribave dokumenta, lakše prevaziđu i psihološke probleme i probleme adaptacije na novu sredinu, propise, mentalilet i kuluturu.
Uspeli smo da nostrifikujemo prvu stranu diplomu za lice koje je dobilo azil u našoj zemlji.
Obezbedili smo prve radne dozvole za više od 40 azilanta i lica koja si dobila azil i uspostavili pravnu praksu kojom se ovim ljudima omogućava pravo na rad.
Kroz sudske postupke izborili smo se za zabranu proterivanja izbeglica i tražilaca azila iz Srbije.
Vodili smo i sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da bismo zaštitili ljude od ilegalnih deportacija iz Madjarske i Srbije i uspeli da omogućimo fer i pravičan postupak pred nadležnim institucijama.
Za ovih deset godina smo pravno informisali više od 220 000 migranata, trazilaca azila i izbeglih lica, o njihovim pravima i obavezama u zemlji u kojoj se nalaze.
Pravno smo savetovali vise od 23 600 trazilaca azila i zastupali u azilnim i drugim postupcima kao i pred Prekršajnim, Upravnim, Ustavnim sudovima i drugim instancama.
Naši psiholozi su savetovali i psihološki i osnaživali više od 7000 trazilaca azila I izbeglih lica kojima je bila neophodna pomoć
Kroz socijane asistencije, radionice, socijalnu pomoć, savetovali smo više od 3900 tražilaca azila.

Održali smo više od 937 različitih radionica (kulturoloških, kreativnih, osnažujućih, zdravstvenih, jezičkih, pripremnih za školu, integracijskih, psiholoških) na kojima je učestvovalo više od 4000 tražilaca azila.
Prešli smo više od 400 000 kilometara puteva po zemlji sa našim mobilnim timovima po Srbiji.
Naše webstranice je posetilo više od 180 000 različitih ljudi samo u ovoj godini.
Samo u 2015 godini, Centar je pravno informisao više od 110 000 izbeglih lica, o toga više od 31 000 dece i više od 30 000 žena.
APC/CZA je obučio i istrenirao za rad sa decom i ugroženim grupama više od 100 praktikanata I mladih profesionalaca iz zemlje I inostranstva.
APC/CZA je prvi i jedini akreditovao programe obuke za socijalne radnike u sistemu socijalne zaštite kao i akreditovan program obuke za stručno osoblje u sistemu obrazovanja, u oblasti rada sa migrantima/azilantima/izbeglicama, sa posebnim akcentom na maloletnike.
Izgradili smo volontersku mrežu širom Srbije sa preko 170 volontera.
Danas u Srbiji nema ni jedne organizacije koja radi sa izbeglicama u Srbiji da neko od njenih službenika nije prošao trening, obuku, stručno usavršavanje ili imao posao u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Posebno smo ponosni na naš rad koji je vezan za informisanje lokalne zajednice o izbeglicama i migrantima – ljudima koji su pobegli od rata, progona, siromaštva, koji dolaze iz druge kulture i nalaze se u njihovoj sredini, ali istovremeno i migranate informisali o kulturi, običajima i pravilima sredine u kojoj se nalaze…
Sve ovo što smo uradili i naravno što je uradila i radi država i njene institucije na kojima je glavni teret i dužnost upravljanja i brige o migracijama, nije dovoljno da bi se moglo reći da je situacija sa izbeglicama u Srbiji dobra.
Trenutno u Srbiji ima daleko više od 5000 migranata od kojih je do 4000 smešteno u centrima za prihvat dok se ostali nalaze na otvorenom, u šumama, predgrađima, napuštenim objektima ili u alternativnom smeštaju. Balkanska ruta je formalno zatvorena, ali desetine ljudi i dalje svakog dana ulaze u zemlju iz Bugarske i Makedonije, dok se u Vojvodini najveći broj nagomilava u blizini granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.
Ilegalne deportacije ljudi iz Hrvatske, Madjarske i Rumunije u Srbiju su kontinuirana i nezakonita praksa, a ljudi se u Srbiju ilegalno guraju čak i onda kada nisu prethodno boravili, niti su prošli kroz Srbiju.
To bi Srbiju faktički moglo dovesti u poziciju tampon zone migracije i novog hotspota na putu migracije, sa dalekosežnim posledicama u budućnosti.
Sve duže zadržavanje ovih ljudi u Srbiji i njihov sve teži prelazak u zemlje EU, koje su njihov cilj, zahteva i promenu pristupa ovom problemu.
Migranti trenutno imaju otežan pristup smeštaju i proceduri azila, registraciji, krše se i osnovna prava azilanata na fer i brz postupak, na besplatnu pravnu pomoć, slobodu kretanja, što sve više ove ljude izlaže zloupotrebama i nasilju, stvara predrasude i sprečava integraciju i interakciju sa lokalnom sredinom, podstiče krijumčarenje i kriminal.
Ove okolnosti zahtevaju od naše organizacije još veći angažman u informisanju migranata i pružanju pravne zaštite tražiocima azila i izbeglicama u postupcima pred svim institicijama, organima i sudovima Republike, kao i praćenju primene propisa i ponašanja na terenu kroz process monitoringa granica i zloupotreba.
Pri tome je jako važno da naša organizacija zadrži nezavisnost u radu, profesionalan i objektivan pristup problemima i da nastavi sardnju sa medijima i objektivno informiše građane i javnost i bori se protiv predrasuda i dezinformacija.
APC/CZA će nastaviti da obučava i obezbeđuje stručnu praksu za mlade profesionalce, akreditovane programe obuke za drzavne službenike i da radi intenzivno u lokalnim sredinama .
APC/CZA će nastaviti svoj angažman u oblasti integracije onih koji su dobili azil kao i u pružanju podrske samom sistemu i unapredjivanju postojećih praksi, a saradnja u regionu i sa srordnim organizacijama na evropskom nivou takođe će biti prioritet u borbi protiv predrasuda, podizanju svesti građana o ovom problemu, izgradnji solidarnosti i stalnih mreža prekogranične saradnje između organizacija u Evropi.